انواع بیمه های مسئولیت

بیمه مسئولیت کارفرما

راهنمای دریافت خسارت در بیمه مسئولیت :با توجه به اینکه در انواع بیمه های مسئولیت، بر اساس قانون بیمه مسئولیت حقوقی بیمه گذار (که می بایست طبق قوانین جاری کشور مقصر شناخته شود تا ملزم به جبران خسارت وارده به دیگران گردد) محدود به شرایط مندرج در بیمه نامه در پوشش بیمه قرار می گیرد؛ لذا بیمه گذار می بایست حداقل موارد زیر را بلافاصله انجام دهد :

۱-    به محض اطلاع از هرگونه حادثه و ادعا علیه خود مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج (۵) روز از تاریخ حادثه به صورت کتبی به بیمه ایران اعلام نماید.

۲-    شرح حادثه و ادعا علیه خود را به تفصیل و کتباً به بیمه ایران اظهار نماید.

۳-    به لحاظ اینکه تشخیص مسئولیت و تعیین مقصر در حادثه می بایست مبتنی بر قوانین باشد و این موضوع مستلزم بررسی های کارشناسی است، لذا بیمه گذار می بایست تعیین مقصر را موکول به کارشناسی نماید و شرح حادثه را اظهار و از قبول و اقرار به مسئولیت خودداری نماید.

۴-    کلیه مدارک و مستندات موجود و همچنین اقداماتی که ممکن است توسط مقامات انتظامی و قضائی و غیره هنگام حادثه انجام شده باشد در اختیار بیمه ایران قرار دهد.

۵-    از سازش با زیان دیده بدون اطلاع بیمه گر خودداری نماید.

۶-   چنانچه در روند رسیدگی حسب مورد به مدارک و مستندات دیگری نیاز باشد؛ بیمه گر مراتب را جهت تهیه و ارائه آن ها اطلاع خواهد داد.

۷-    در صورت شکایت زیان دیده، بیمه گذار می بایست مدارک مربوط از جمله برگ ابلاغ شکایت، احضاریه و غیره و همچنین آراء مراجع قضائی را بلافاصله به بیمه گر ارائه نماید.

با کارشناسان اعزامی بیمه ایران هنگام بازدید و بررسی خسارت همکاری نماید.

 

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت انواع بیمه های مسئولیت:

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیراپزشکان ، مسئول فنی بیمارستانها

-ارائه مدارک بالینی و شناسنایی بیمار

-نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

 بیمه مسئولیت در برابر کارکنان

-مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم

-در صورت فوت :نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت ،جواز دفن ، گواهی انحصار

وراثت و گزارش مقامات انتظامی

-در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم

 بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

-ادعای خسارت برعلیه بیمه گذار توسط زیاندیده

-در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده در مراجع قضایی :ارائه مدارک مربوطه

 بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

-مدارک خرید کالا توسط مصرف کننده و یا زیاندیده

-ارائه مدارک مربوط به اثبات مسئولیت بیمه گذار

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

-ارائه گزارش نیروی انتظامی

-تهیه گزارش کارشناس خسارت واحد اجرایی

-ارائه نسخه بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده

-گواهینامه راننده

-تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحا در محل وقوع حادثه

-فاکتور محموله و صورت حساب راننده

-در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده