بیمه حوادث

مدارک خسارت بیمه حوادث 

بیمه گذاران می بایست با توجه به حادثه بوجود آمده مدارک مشروحه زیر را جهت بررسی و پرداخت خسارت تهیه و به شعبه مربوطه تحویل نمایند:

۱–   در صورت فوت

۱-۱ اصل و یا فتوکپی تایید شده خلاصه و رونوشت مرگ صادره از طرف سازمان ثبت احوال کشور.

۲-۱- تصویر صفحات شناسنامه باطل شده متوفی.

۳-۱- گواهی پزشک قانونی و آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین نوع حادثه منجر به فوت.

۴-۱-گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده متوفی در آن قید گردیده باشد.

۲–   در صورت نقص عضو کلی و جزئی ناشی از حادثه

۱-۲– گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده است

۲-۲- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده مصدوم در آن قید گردیده باشد.

۳–   در صورت جرح

۱-۳– اصل صورتحساب پزشکی به انضمام گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

۲-۳- خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای برگه اقامت با حق کار مشخص و پروانه کار می باشند.

۳-۳- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود, بنابراین در صورت اقامه دعوی پس از مدت مذکور بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی در مقابل بیمه گذار و بیمه شدگان ندارد.

۴-۳- در کلیه موارد فوق اصل و یا تصویر تایید شده مدارک توسط مراجع ذیربط می بایست همراه با تقاضای کتبی بیمه گذار جهت بیمه گر ارسال گردد.

پرداخت خسارت

۱– در صورت فوت: پرداخت عینی سرمایه درج شده در قرارداد. (بیمه نامه های حوادث اشخاص شامل مقررات مربوط به دیه نمی شود.)

۲– درصورت بروز نقص عضو: باتوجه به نظریه پزشک معتمد بیمه گر و مفاد مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و مصوبات شورایعالی بیمه پرداخت صورت می گیرد. (درصد تعیین شده توسط پزشک قانونی ملاک محاسبه نمی باشد.)

۳– درصورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه: چنانچه بیمه شده نزد شرکت دیگری بیمه باشد و از محــل دیگـری هزینه دریافت کرده باشد, فقط مبلغ مابه تفاوت پرداخت می گردد, در غیر اینصورت هـزینه ای تعـلـق نمی گیرد.