بیمه مهندسی و تمام خطر

اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه مهندسی و تمام خطر نصب و تمام خطر پیمانکاران از طرف بیمه گذار انجام شود:

  1. بلافاصله به وسیله تلفن و یا فاکس و متعاقباً به وسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد.
  2. تمام اقداماتی را که برای وی امکان دارد به منظور جلوگیری از گسترش دامنه زیان و خسارت به عمل آورد.
  3. وضع قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کرده و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.
  4. کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او قرار دهد.
  5. در صورت فقدان یا خسارت معلول دزدی ساده یا سرقت یا شکستن حرز، مقامات انتظامی را مطلع سازد.
  6. بیمه گر مسئول جبران خسارت یا مسئولیتی که ظرف چهارده روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده شده باشد، نخواهد بود.