هیأت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان اصفهان به تفکیک دوره :

هیات مدیره دوره فعلی :

ریاست هیئت مدیره : آقای مهدی محسنی بیستگانی
نائب رئیس : آقای مهدی ملایی
دبیر انجمن : خانم زهرا طاهری
خزانه دار انجمن : آقای مسعود فولادگر
عضو هیئت مدیره : آقای محمدرضا نیکبخت
بازرسین قانونی : آقای سیدعظیم سادات – آقای ابراهیم رضایی – علی سعیدی

هیات مدیره دوره پنجم :

ریاست هیئت مدیره : آقای محمدرضا نیکبخت
نائب رئیس : آقای سید جمال گلشنی
دبیر انجمن : آقای مهدی محسنی بیستگانی
خزانه دار انجمن : آقای مسعود فولادگر
عضو هیئت مدیره : خانم شیرین ابراهیمی سرشت
بازرسین قانونی : آقای سیدعظیم سادات – خانم زهرا ملک محمدی – آقای ابراهیم رضایی

هیات مدیره دوره چهارم :

ریاست هیئت مدیره : آقای محمدرضا نیکبخت
نائب رئیس : آقای سید جواد روزافزای
دبیر انجمن : خانم زهرا طاهری
خزانه دار انجمن : آقای مهدی ملایی
عضو هیئت مدیره : آقای مهدی محسنی بیستگانی
بازرسین قانونی : آقای سیدعظیم سادات – خانم فیروزه نیکومرام – آقای اصغر شجاعی

هیات مدیره دوره سوم :

ریاست هیئت مدیره : آقای محمد جابری نیا
نائب رئیس : آقای مسعود فولادگر
دبیر انجمن : آقای سیدسعید حجت الاسلامی
خزانه دار انجمن : خانم میترادهقان
عضو هیئت مدیره : آقای آقای حمید هدایت
بازرسین قانونی : آقای سیدجواد روزافزای – آقای مهدی محسنی – آقای امیرحسن حاجی زاده

هیات مدیره دوره دوم :

ریاست هیئت مدیره : آقای مرتضی تقی زاده
نائب رئیس : آقای سید جمال گلشنی
دبیر انجمن : آقای سید سعید حجت الاسلامی
خزانه دار انجمن : آقای عزت اله الماسی
عضو هیئت مدیره : خانم فخری صالحیان
بازرسین قانونی: آقای مجید ادریسی – آقای سید جواد روزافزای – آقای مهدی محسنی – خانم فریبا حقانی

هیات مدیره دوره اول :

ریاست هیئت مدیره : آقای مرتضی تقی زاده
نائب رئیس : آقای غلامرضا قنبریان
دبیر انجمن : آقای سید سعید حجت الاسلامی
خزانه دار انجمن : آقای مجتبی قطبی
عضو هیئت مدیره : آقای غلامرضا نریمانی
بازرسین قانونی: آقای رضا فریدنی – آقای عزت اله الماسی – آقای مهرداد آرمان فر – آقای مهدی محسنی