جهت دریافت نمایندگی ضمن دارا بودن شرایط ذیل باید از طریق الکترونیکی فرم مربوطه تکمیل و ثبت نام انجام پذیرد .

 1. شرایط عمومی متقاضیان نمایندگی حقیقی :

  • ۱-۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی از دیگر ادیان رسمی کشور
  • ۲-۱- عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • ۳-۱- عدم حجر و برخورداری از سلامت روانی
  • ۴-۱- نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
  • ۵-۱- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ( برای آقایان )
  • ۶-۱- توانایی مالی و امکان تجهیز دفتر
  • ۷-۱- نداشتن سوء سابقه در صنعت بیمه برای متقاضیان دارای سابقه فعالیت بیمه ای
 2. شرایط اختصاصی نمایندگی حقیقی :

  • ۱-۲- موفقیت در مصاحبه شورای اخذ نمایندگی
  • ۲-۲- گذراندن دوره آموزش رشته های بیمه ای و کسب و کار بیمه و کسب موفقیت در آزمون مربوطه
  • ۳-۲- طی نمودن دوره آموزش عملی تحت نظر نمایندگان منتخب
  • ۴-۲- دارابودن مدرک ICDL ( مهارت های هفت گانه رایانه ۱ و ۲ )
  • ۵-۲- گذراندن دوره آموزش عملی ۱۵ روزه در واحدهای اجرایی
  • ۶-۲- موفقیت در آزمون نمایندگی
  • ۷-۲- حداکثر سن ۵۵ سال برای نمایندگان حقیقی غیر از بازنشستگان صنعت بیمه و مواردی که به تصویب هیات محترم مدیره برسد
  • ۸-۲- در اختیار داشتن واحد کار مناسب با کاربری تجاری با وسعت حداقل ۱۵ متر یا اداری با وسعت حداقل ۳۰ متر
  • تبصره : شرایط و ویژگی ظاهری و چیدمان داخلی و خارجی واحد کار نمایندگی توسط مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور تهیه و به اجرا گذارده خواهد شد .
 3. فرآیند اعطاء نمایندگی حقیقی :

  • ۱-۳- معاونت امور نمایندگان در اجرای استراتژی های شرکت ،برنامه سالیانه جذب نمایندگان را برای سال آتی براساس شاخص های عملکردی شعب و ظرفیت های بالقوه بازار به تفکیک هر استان در پایان هر سال و به مدیران واحد های اجرایی ابلاغ خواهد نمود .
  • ۲-۳- متقاضیان نمایندگی با مراجعه به وب سایت شرکت و تکمیل فرم مربوطه ،ضمیمه نمودن سایر مدارک مورد نیاز و پرداخت ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به ثبت نام اقدام می نمایند .
  • ۳-۳- به منظور پذیرش و انتخاب افراد مستعد ،کارآمد و توانمند در حوزه فعالیت نمایندگی ،معاونت امور نمایندگان از طریق برون سپاری فعالیت های جذب و منطبق با شاخص ها و معیارهای کمی و کیفی مختلف ،از قبیل هوش منطقی و عاطفی ،سابقه کار تجربی در حوزه بیمه گری ،روانشناسی ،رفتارشناسی ،روابط عمومی و … اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد .
  • ۴-۳- فرآیند جذب برون سپاری شده شامل مراحل زیر می باشد که با نظارت و سیاست گذاری مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور صورت می پذیرد .
  • ۱- انجام مصاحبه منطبق با شایستگی های مورد نیاز نمایندگان
  • ۲- حضور نماینده مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور در مصاحبه
  • ۳- برگزاری دوره های آموزش بیمه ای
  • تبصره : مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور فرآیند مشروحه در بند ۳-۳ را از طریق دانشگاه جامع علمی و کاربردی بیمه ایران برون سپاری می نماید .
  • ۵-۳- پس از بررسی و احراز شرایط هر یک از متقاضیان و کسب موفقیت در مصاحبه ،افراد جهت طی دوره آموزش رشته های بیمه ای و کسب و کار بیمه به مرکز آموزش مرکز علمی کاربردی بیمه ایران معرفی می گردند .
  • تبصره : دوره آموزشی بیمه ای شامل : کلیات بیمه – حق بیمه – انواع رشته های بیمه ای و دوره کسب و کار بیمه شامل : بازاریابی بیمه ،مدیریت ریسک ، مقررات نمایندگی و فنون مذاکره و فروش می باشد .
  • ۶-۳- متقاضیان پس از گذراندن دوره های آموزشی فوق الذکر جهت طی نمودن دوره آموزش عملی توسط امور نمایندگان به کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران معرفی می گردند .
  • تبصره : لازم به ذکر است گذراندن کلاس های آموزش نظری و دوره عملی بازاریابی به منزله ایجاد تعهد برای اعطاء مجوز نمایندگی و اختصاص کد به افراد نخواهد بود . 
  • ۷-۳- مدت دوره عملی به عنوان سابقه کار تجربی عبارت است از :
  • متقاضیان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بیمه باید به مدت سه ماه دوره عملی تحت نظارت نماینده منتخب کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران به عنوان بازاریاب را طی نمایند . 
  • ۸-۳- متقاضیان دارای مدرک تحصیلی مرتبط شامل اقتصاد ،امور مالی ،حسابداری ،آمار ،مدیریت و حقوق باید حداقل شش ماه دوره عملی را تحت نظر نماینده منتخب کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران بگذراند .
  • ۹-۳- سایر متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی غیرمرتبط می باشند ،باید حداقل به مدت ۱۲ ماه دوره عملی بازاریابی را تحت نظر نماینده منتخب کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران بگذراند .
  • تبصره۱ : در صورتی که متقاضی نمایندگی در طول دوره عملی حدنصاب ۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حق بیمه در رشته های مختلف ( اموال ، اشخاص و مسئولیت ) به غیر از بیمه شخص ثالث کسب نماید از ادامه دوره عملی معاف خواهد شد .
  • تبصره۲ : متقاضیانی که دارای سابقه کار مفید تایید شده توسط مراجع ذیصلاح و مورد تایید شرکت بیمه ایران می باشند به شرط تایید مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور مدت دوره عملی آنان تحت نظر کانون به یک ماه تقلیل یافته یا معاف از طی دوره عملی می باشند .بدیهی است مسئولیت ارائه مستندات مربوط به سوابق کاری متقاضی با مدیر واحدهای اجرایی مربوطه می باشد .
  • تبصره۳ : همکاران بازنشسته و بازنشستگان صنعت بیمه از گذراندن مصاحبه و طی دوره عملی و معرفی به کانون معاف می باشند .
  • تبصره۴ : متقاضیانی که دارای سابقه کار مفید در سایر شرکت های بیمه هستند ،ملزم به ارائه تاییدیه از شرکت بیمه متبوع می باشند .
  • ۱۰-۳- براساس شاخص های مورد نظر مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران نسبت به شناسایی نمایندگان منتخب اقدام خواهد نمود .
  • ۱۱-۳- مسئولین نظارت و کنترل بر نحوه کارکرد نمایندگان منتخب و بازاریابان در طول دوره بر عهده کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران خواهد بود .
  • ۱۲-۳- زمان معرفی متقاضیان نمایندگی به کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران جهت معرفی به نمایندگان منتخب به عنوان بازاریاب پس از پایان دوره های آموزش رشته های بیمه ای و کسب و کار بیمه خواهد بود.
  • ۱۳-۳- برای ارزیابی عملکرد متقاضی نمایندگی ( بازاریاب ) علاوه بر جذب پرتفوی جدید در دوره عملی که با کد بازاریابی و کد نماینده منتخب صادر می گردد ،به نحوه تعامل و عملکرد بازاریاب برای جذب پرتفوی مذکور به نظر انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران نیز توجه خواهد شد .
  • ۱۴-۳- در پایان دوره عملی ،متقاضی باید حداقل معادل ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال حق بیمه در رشته های مختلف ( اموال ، اشخاص و مسئولیت ) به غیر از بیمه های شخص ثالث ارائه نماید .
  • ۱۵-۳- کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران موظف است ضمن ارزیابی متقاضی نمایندگی ،آمار عملکرد وی را به انضام گواهی نامه صلاحیت حرفه ای طی نامه ای به معاونت امور نمایندگان ارسال نماید .
  • ۱۶-۳- نمایندگان منتخب کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران می توانند تعداد حداکثر ۲۵ متقاضی نمایندگی ( بازاریاب ) را در یک دوره پذیرش نمایند.
  • ۱۷-۳- پس از تکمیل مدارک لازم ،معاونت امور نمایندگان ،متقاضیان را جهت شرکت در آزمون بیمه مرکزی به مرکز آموزش بیمه ایران و یا پژوهشکده بیمه مرکزی ایران معرفی می نماید .
 4. سرفصل های آزمون نمایندگی :

  • ۱-مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی
  • ۲-کلیات بیمه ( بیمه های عمر ،حوادث ،درمان ،آتش سوزی ،باربری ،اتومبیل ،مسئولیت و مهندسی )
  • ۳-حقوق بیمه
  • ۴-قانون بیمه اجباری شخص ثالث
  • ۵-آیین نامه شماره ۲۱،۵۳،۷۵،۸۳،۵۴،۶۸،۷۴،۷۹(این آیین نامه ها از سایت بیمه مرکزی قابل دریافت هستند و در کتاب مجموعه کامل قوانین و مقررات صنعت بیمه نیز وجود دارند )