راهنمای دریافت خسارت بیمه بدنه

راهنمای دریافت خسارت بیمه بدنه و لیست مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
 • اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه.
 • اصل و کپی کارت و سند خودرو.
 • اصل کروکی.
 • ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو.

راهنمای دریافت خسارت بیمه بدنه

هموطن گرامی در صورتیکه کروکی تنظیمی از نوع غیر سازشی باشد، می‌بایست علاوه بر مدارک فوق، برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و عند الزوم رای محاکم قضایی در مورد کروکی تنظیمی به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

بدون گزارش مقامات انتظامی

در صورت بروز حادثه و ایراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بیمه، یا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بیمه‌گذار می‌تواند به  شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نماید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
 • اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه.
 • اصل و کپی کارت خودرو.

وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آنکه خودرو دارای پوشش سرقت در جای لوازم باشد، سریعا موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و جهت دریافت خسارت به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

 • گزارش مقامات انتظامی.
 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
 • اصل و کپی کارت و سند خودرو.
 • ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو.

وقوع سرقت کلی خودرو

بیمه‌گذار محترم، در صورت وقوع سرقت کلی خودرو، سریعا موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و ظرف حداکثر ۴۸ ساعت، جهت تشکیل پرونده به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:

 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
 • اصل و کپی کارت و سند خودرو.