جلسه شورای هماهنگی نمایندگان شعبه شهرضا مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

با توجه به اتمام زمان شورای هماهنگی نمایندگان شهرستان شهرضا جلسه ای در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ با حضور هیئت مدیره انجمن و نمایندگان شعبه شهرضا برگزار گردید. در ابتدای جلسه ریاست محترم شعبه شهرضا جناب آقای غلامعلیان گزارشی در خصوص عملکرد شعبه و نمایندگان ارائه نمودند. سپس جناب آقای محسنی ریاست…